Вимоги до публикацій на конференцію, присвячену 80-річчю кафедри

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ

у всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання загальної та невідкладної хірургії» присвяченій 80 річчю кафедри загальної та невідкладної хірургії НМАПО, яка відбудеться 20 жовтня 2016 року.

 

До друку приймаються статті або тези по тематиці конференції.

  1. Стаття (тези) супроводжується направленням установи, в якій виконана робота.
  2. Статтю (тези) візує керівник установи і підписують всі автори, вказуючи прізвище, ім’я, по батькові, посаду, наукове звання, вчений ступінь, адресу (домашню та службову), номери телефонів (домашнього та службового), e–mail.
  3. Статтю (тези) надсилати в двох примірниках, обсяг її 9–10 с., тез 1–2 с. Текст друкувати з одного боку стандартного аркуша формату А4 (210 × 297 мм), 29–30 рядків на сторінці без будь-­якого форматування та надсилати на електронну пошту surgery.nmapo@gmail.com у форматах *.doc, *.rtf без OLE–об’єктів.

СТАТТЯ ПОВИННА МІСТИТИ ТАКІ СКЛАДОВІ:

назву статті, автори, установа, де виконана робота; реферат (15–20 рядків, обгрунтування, методики, результати досліджень) українською і англійською мовами; ключові слова; вступ, матеріали та методи, результати, обговорення, висновки, список літератури. Спи­сок літератури (до 10 джерел у статтях, не більше 45 – в оглядах літератури) друкувати на окремому аркуші, кожне джере­ло з нового рядка. До списку включати всіх авторів, наведених в тексті, у порядку цитування. Автори відповідальні за правильність даних, наведених у списку літератури.

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ

Бібліографічний опис літературних (інформаційних) джерел складати за стандартом «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис» (ДСТУ 7.1:2006), використовувати ну­мераційний спосіб розстановки бібліографічних описів дже­рел (в порядку цитування посилань у тексті роботи). Приклади бібліографічного опису літературних (інформаційних) джерел: http://hirurgiya.com.ua/avtoram_dstu_gost_7.1.206.html

  1. Тези оформлюють за тими ж правилами, як статтю, однак вони не мають містити списку літератури.
  2. Всі позначення мір, одиниці фізичних величин, резуль­тати клінічних і лабораторних досліджень наводити відповід­но до Міжнародної системи одиниць (СІ), терміни – за Міжна­родною анатомічною номенклатурою, назви хвороб — за Міжнародною класифікацією хвороб.
  3. Описуючи експериментальні дослідження, вказувати вид, стать і число тварин, методи анестезії при маніпуляціях, пов’язаних з заподіянням болю, метод умертвіння їх або взят­тя в них матеріалу для лабораторних досліджень згідно з правилами гуманного ставлення до тварин. Назви фірм і апа­ратів наводити в оригінальній транскрипції, вказувати країну–виробника.
  4. Ілюстрації до статті надсилати в електронному вигляді в окремими файлами у форматах *.tif (не менше 300 dpi).
  5. Під час редагування статті редакція зберігає за собою право змінювати стиль, але не зміст роботи.
  6. Статті і тези, оформлені без дотримання наведених правил, реєструватися не будуть. Не схвалені до друку статті не повертаються. В разі змін, що виникли після реєстрації роботи, необхідно сповіс­тити редакцію окремим листом, підписаним усіма авторами.
  7. Статті, опубліковані або направлені до іншого журналу чи збірника, прохання не надсилати.

Обсуждение закрыто.